5F fruits

Chúng tôi là các thành viên của lớp Thương Mại điện tử. Đây là một phần trong dự án kinh doanh của nhóm. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người.